Sale!

Phấn Nước WHOO RADIANT WHITE MOISTURE CUSHION FOUNDATION Special Set

1.300.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Danh mục:

Mô tả

𝙋𝙝𝙖̂́𝙣 𝙉𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙒𝙃𝙊𝙊 𝙍𝙖𝙙𝙞𝙖𝙣𝙩 𝙒𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙈𝙤𝙞𝙨𝙩𝙪𝙧𝙚 𝘾𝙪𝙨𝙝𝙞𝙤𝙣 𝙁𝙤𝙪𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 (𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙎𝙚𝙩)

𝙎𝘼̆̃𝙉:

✔𝙏𝙊𝙉𝙀: #21

✔✔𝙏𝙊𝙉𝙀: #23

𝐒𝐄𝐓 𝐆𝐎̂̀𝐌:

𝟣. 𝖧𝗈̣̂𝗉 𝗉𝗁𝖺̂́𝗇 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝖺̂̉𝗆 𝖼𝗁𝖾 𝗄𝗁𝗎𝗒𝖾̂́𝗍 đ𝗂𝖾̂̉𝗆 𝖶𝗁𝗈𝗈 𝖦𝗈𝗇𝗀𝗃𝗂𝗇𝗁𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖲𝖾𝗈𝗅 𝖱𝖺𝖽𝗂𝖺𝗇𝗍 𝖶𝗁𝗂𝗍𝖾 𝖬𝗈𝗂𝗌𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖢𝗎𝗌𝗁𝗂𝗈𝗇 𝖥𝗈𝗎𝗇𝖽𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖲𝖯𝖥𝟧𝟢/𝖯𝖠+++ (𝟣𝟧𝗀)

𝟤. 𝖬𝗈̣̂𝗍 𝗅𝗈̃𝗂 𝗋𝖾𝖿𝗂𝗅𝗅 𝖶𝗁𝗈𝗈 𝖦𝗈𝗇𝗀𝗃𝗂𝗇𝗁𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖲𝖾𝗈𝗅 𝖱𝖺𝖽𝗂𝖺𝗇𝗍 𝖶𝗁𝗂𝗍𝖾 𝖬𝗈𝗂𝗌𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖢𝗎𝗌𝗁𝗂𝗈𝗇 𝖥𝗈𝗎𝗇𝖽𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖲𝖯𝖥𝟧𝟢/𝖯𝖠+++ (𝟣𝟧𝗀)

𝟥.𝖬𝗈̣̂𝗍 𝗄𝖾𝗆 𝗅𝗈́𝗍 𝖶𝗁𝗈𝗈 𝖦𝗈𝗇𝗀𝗃𝗂𝗇𝗁𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖤𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖺𝗅 𝖯𝗋𝗂𝗆𝖾𝗋 𝖡𝖺𝗌𝖾 𝟪𝗆𝗅

𝟦. 𝖬𝗈̣̂𝗍 𝗉𝗁𝖺̂́𝗇 𝗆𝖺́ 𝗁𝗈̂̀𝗇𝗀 𝖶𝗁𝗈𝗈 𝖦𝗈𝗇𝗀𝗃𝗂𝗇𝗁𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖢𝗈𝗋𝖺𝗅 𝖯𝗂𝗇𝗄 𝟪𝗆𝗅

𝑾𝒉𝒐𝒐 𝑺𝒆𝒐𝒍 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑴𝒐𝒊𝒔𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑮𝒍𝒐𝒘 𝑪𝒖𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑎̂́𝑝 đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑖, 𝑏𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑚, 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐𝑢́𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖̣𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑒𝑚 𝑛𝑒̂̀𝑛, 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 (𝐶𝑢𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛) đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜.

𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑫𝑼̣𝑵𝑮:

✔  𝖲𝖺̉𝗇 𝗉𝗁𝖺̂̉𝗆 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗁𝗈̛̣𝗉 𝗍𝗂́𝗇𝗁 𝗇𝖺̆𝗇𝗀 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝗍𝗋𝖺̆́𝗇𝗀 𝖽𝖺.

✔ 𝖢𝖺̉𝗂 𝗍𝗁𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗇𝖾̂́𝗉 𝗇𝗁𝖺̆𝗇,𝖼𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 𝗅𝖺̃𝗈 𝗁𝗈́𝖺.

✔ 𝖢𝗎𝗇𝗀 𝖼𝖺̂́𝗉 𝖽𝗎̛𝗈̛̃𝗇𝗀 𝖺̂̉𝗆 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗍𝗂́𝗇𝗁 𝗇𝖺̆𝗇𝗀 𝗅𝖺̀𝗆 𝗆𝖺́𝗍 𝖽𝖺.

✔ 𝖢𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 𝗇𝖺̆́𝗇𝗀 (𝖲𝖯𝖥𝟧𝟢+/𝖯𝖠+++).

✔ 𝖢𝗁𝖾 𝗄𝗁𝗎𝗒𝖾̂́𝗍 đ𝗂𝖾̂̉𝗆 𝗁𝗈𝖺̀𝗇 𝗁𝖺̉𝗈.

✔ 𝖦𝗂𝗎̛̃ 𝖺̂̉𝗆 𝗏𝖺̀ 𝗆𝗂̣𝗇 𝗆𝖺̀𝗇𝗀 𝗌𝗎𝗈̂́𝗍 𝖼𝖺̉ 𝗇𝗀𝖺̀𝗒 𝖽𝖺̀𝗂.

✔ 𝖪𝗁𝖺̉ 𝗇𝖺̆𝗇𝗀 𝖼𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗆𝗈̉𝗇𝗀 𝗆𝗂̣𝗇.

✔ 𝖫𝗈̛́𝗉 𝗇𝖾̂̀𝗇 𝗆𝗈̉𝗇𝗀 𝗇𝗁𝖾̣ 𝗍𝗎̛̣ 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇, 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝖾 𝗉𝗁𝗎̉ 𝗊𝗎𝖺́ 𝖽𝖺̀𝗒 𝗆𝖺̀ 𝗏𝖺̂̃𝗇 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖽𝖺 𝗍𝗈̉𝖺 𝗌𝖺́𝗇𝗀

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phấn Nước WHOO RADIANT WHITE MOISTURE CUSHION FOUNDATION Special Set”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *